O nás


Národná vodíková
asociácia (NVAS)


Aktuálnym trendom v energetike je čoraz viac zvyšovať efektívnosť energetických procesov, aktívne hľadať nové zdroje a zároveň priniesť ekologicky prijateľné možnosti využitia.

Vodík môže poskytnúť odpovede na aktuálne otázky v oblasti energetiky medzi, ktoré patrí vyčerpateľnosť fosílnych palív, hľadanie novej vhodnej alternatívy ako paliva predovšetkým v oblasti dopravy, akumulácie elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a eliminácie vzniknutých skleníkových plynov. Vodík je teda možnosť, ktorá ponúka riešenie.

Národná vodíková asociácia (NVAS) vznikla v roku 2015 ako spoločná iniciatíva fyzických a právnických osôb s cieľom podporiť výskum, zavádzanie a využívanie nových technológií, ktoré aktívne využívajú vodík a palivové články.

Národná vodíková asociácia podporuje vodíkové technológie pri prechode na nízko uhlíkové hospodárstva. NVAS si pri svojom vzniku definovala dva hlavné ciele.

  • Ako profesionálna asociácia bude hrať kľúčovú úlohu v implementácií osvedčených postupov v rámci Slovenskej republiky a formovať účinnú verejnú politiku.
  • Druhou kľúčovou úlohou asociácie je byť prínosom pre svojich členov, pokiaľ ide o rýchle doručenie správ o regulačných rozhodnutiach, nových politikách a technológiách v oblasti vodíka a palivových článkov.

Po vzore Hydrogen Europe by Národná vodíková asociácia zohrávala dôležitú úlohu pri príprave novej legislatívy a prispieva k transformácií slovenskej energetiky, priemyslu a dopravy na nízko uhlíkovú.

Okrem tvorby legislatívy Národná vodíková asociácia vystupuje aj ako obchodné združenie, ktorí združuje zástupcov rôznych odvetví ako sú priemysel či výskum a veda a tým vyvára predpoklady na rozvoj vzájomnej spolupráce.

V tomto prípade Národná vodíková asociácia zohráva kľúčovú úlohu pri propagácií osvedčených postupov a nových výskumov a technologickým poznatkom tak z domáceho ako aj svetového prostredia. Zároveň ponúka možnosť budovania a zdieľania siete potencionálnych obchodných a odborných partnerov pre svojich členov.

Národná vodiková asociácia je členom Hydrogen Europe a spolupracuje s Fuel Cell Joint Undertaking (spoločným podnikom pre palivové články a vodík - FCH JU), ktorý umožňuje verejno-súkromné partnerstvá na úrovni Európskej únie v oblasti priemyselného výskumu. Spoločný podnik si pripravuje vlastný strategický výskumný program a financuje projekty vybrané na základe výziev na predkladanie návrhov, pričom sa uplatňujú pravidlá účasti horizontu. Výhodou takejto spolupráce je možnosť uchádzať sa o finančnú podporu v rámci programu Horizont 2020 s rozpočtom vo výške 1,33 miliardy EU.


Výkonný výbor NVAS


Mgr. Ján Weiterschütz, MSc.

Pôsobí ako predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska od júna 2021. Je absolventom Technickej univerzity vo Viedni v odbore Renewable Energy Systems. Má skúsenosti s prípravou, realizáciou a riadením projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Jeho cieľom je využiť nadobudnuté poznatky a skúsenosti a aktívne prispieť k vybudovaniu národného vodíkového ekosystému pre zmiernenie klimatickej zmeny, zvýšenie energetickej bezpečnosti štátu a stabilizáciu cien energií. Jeho snahou je pomôcť vytvoriť nové podnikateľské príležitosti a pracovné pozície v rodiacom sa vodíkovom odvetví národného hospodárstva. Za podpory medzinárodných vodíkových agentúr zabezpečuje transfer znalostí a skúseností pre úspešné vybudovanie a udržateľné prevádzkovanie vznikajúcich vodíkových údolí. Participoval na príprave Národnej vodíkovej stratégie, v súčasnosti pracuje na príprave Akčného plánu s pozície poradcu ministra hospodárstva pre otázky vodíka v rámci transformácie Slovenska na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť. Spolupracuje so zástupcami priemyslu, samospráv, tretieho sektora, vedy a výskumu na identifikácii bariér brániacich zavádzaniu vodíkových technológií do praxe. Pracuje na úprave strategických, legislatívnych a regulačných dokumentov, aby sa jeho plány pretavili do reality a Slovensko sa stalo lepším miestom pre život.

Ing. Peter Hegeduš

Je členom výkonného výboru od roku 2018. Má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia, prípravy, realizácie a prevádzky viacerých projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie na Slovensku ako aj v zahraničí. Je spoluzakladateľom a výkonným členom viacerých asociácií združujúcich záujmové osoby vo vybranom druhu obnoviteľných zdrojov energie. Vo svojej praxi má skúsenosti s vytváraním, pripomienkovaním a tvorbou legislatívnych noriem a stratégií na Slovensku.

Ing. Samuel Babjak

Je zakladateľom Národnej vodíkovej asociácie s dlhoročnou praxou v oblasti vytvárania podnikateľských štruktúr, rozvíjania nových aktivít a projektov a zavádzania nových technológií na trh. V rámci svojich aktivít pôsobí v oblastiach produkcie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energií, smart riešení a nových technológií v doprave a preprave ľudí a tovaru, budovania prevádzky a údržby infraštruktúry a využitia najmodernejších postupov a technológií v poľnohospodárstve.

Ing. Peter Blaškovitš

Peter Blaškovitš je generálnym riaditeľom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a od roku 2021 je aj členom výkonného výboru NVAS. V SIEA zastrešuje široké spektrum aktivít od projektov zameraných na inovatívne riešenia, energetickú efektívnosť až po využívanie obnoviteľných zdrojov energie.