O nás


Národná vodíková
asociácia (NVAS)


Aktuálnym trendom v energetike je čoraz viac zvyšovať efektívnosť energetických procesov, aktívne hľadať nové zdroje a zároveň priniesť ekologicky prijateľné možnosti využitia.

Vodík môže poskytnúť odpovede na aktuálne otázky v oblasti energetiky medzi, ktoré patrí vyčerpateľnosť fosílnych palív, hľadanie novej vhodnej alternatívy ako paliva predovšetkým v oblasti dopravy, akumulácie elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a eliminácie vzniknutých skleníkových plynov. Vodík je teda možnosť, ktorá ponúka riešenie.

Národná vodíková asociácia (NVAS) vznikla v roku 2015 ako spoločná iniciatíva fyzických a právnických osôb s cieľom podporiť výskum, zavádzanie a využívanie nových technológií, ktoré aktívne využívajú vodík a palivové články.

Národná vodíková asociácia podporuje vodíkové technológie pri prechode na nízko uhlíkové hospodárstva. NVAS si pri svojom vzniku definovala dva hlavné ciele.

  • Ako profesionálna asociácia bude hrať kľúčovú úlohu v implementácií osvedčených postupov v rámci Slovenskej republiky a formovať účinnú verejnú politiku.
  • Druhou kľúčovou úlohou asociácie je byť prínosom pre svojich členov, pokiaľ ide o rýchle doručenie správ o regulačných rozhodnutiach, nových politikách a technológiách v oblasti vodíka a palivových článkov.

Po vzore Hydrogen Europe by Národná vodíková asociácia zohrávala dôležitú úlohu pri príprave novej legislatívy a prispieva k transformácií slovenskej energetiky, priemyslu a dopravy na nízko uhlíkovú.

Okrem tvorby legislatívy Národná vodíková asociácia vystupuje aj ako obchodné združenie, ktorí združuje zástupcov rôznych odvetví ako sú priemysel či výskum a veda a tým vyvára predpoklady na rozvoj vzájomnej spolupráce.

V tomto prípade Národná vodíková asociácia zohráva kľúčovú úlohu pri propagácií osvedčených postupov a nových výskumov a technologickým poznatkom tak z domáceho ako aj svetového prostredia. Zároveň ponúka možnosť budovania a zdieľania siete potencionálnych obchodných a odborných partnerov pre svojich členov.

Národná vodiková asociácia je členom Hydrogen Europe a spolupracuje s Fuel Cell Joint Undertaking (spoločným podnikom pre palivové články a vodík - FCH JU), ktorý umožňuje verejno-súkromné partnerstvá na úrovni Európskej únie v oblasti priemyselného výskumu. Spoločný podnik si pripravuje vlastný strategický výskumný program a financuje projekty vybrané na základe výziev na predkladanie návrhov, pričom sa uplatňujú pravidlá účasti horizontu. Výhodou takejto spolupráce je možnosť uchádzať sa o finančnú podporu v rámci programu Horizont 2020 s rozpočtom vo výške 1,33 miliardy EU.


Správna rada NVAS


Ing. Peter Hegeduš

Pôsobí ako predseda Národnej vodíkovej asociácie od leta 2018. Má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia, prípravy, realizácie a prevádzky viacerých projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie na Slovensku ako aj v zahraničí. Je spoluzakladateľom a výkonným členom viacerých asociácií združujúcich záujmové osoby vo vybranom druhu obnoviteľných zdrojov energie. Vo svojej praxi má skúsenosti s vytváraním, pripomienkovaním a tvorbou legislatívnych noriem a stratégií na Slovensku.

Ing. Samuel Babjak

Je zakladateľom Národnej vodíkovej asociácie s dlhoročnou praxou v oblasti vytvárania podnikateľských štruktúr, rozvíjania nových aktivít a projektov a zavádzania nových technológií na trh. V rámci svojich aktivít pôsobí v oblastiach produkcie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energií, smart riešení a nových technológií v doprave a preprave ľudí a tovaru, budovania prevádzky a údržby infraštruktúry a využitia najmodernejších postupov a technológií v poľnohospodárstve.

Mgr. Ján Weiterschütz

Je členom združenia od leta 2018 má skúsenosti s riadením, prípravou, realizáciou a prevádzkou projektov v oblasti fotovoltických elektrárni a malých vodných elektrárni. Má ambície zaradiť asociáciu do medzinárodnej siete vodíkových agentúr a úzko spolupracovať s Európskou komisiou a ústrednými európskymi agentúrami ako je napríklad FCH JU alebo Hydrogen Europe za účelom zapojenia Slovenska do medzinárodných projektov. Druhou jeho prioritou je spolu s ministerstvami a zástupcami priemyslu, samospráv a tretieho sektora identifikovať pilotné demonštračné projekty vodíkových aplikácií pre Slovensko.

Mgr. Maroš Halama, PhD

Stal sa členom výkonného výboru v r. 2019. V rámci združenia sa zameriava na vedecko-výskumnú a akademickú oblasť. Ako alternujúci člen State Representatives Group zastupuje SR vo FCH JU. Maroš Halama vyštudoval fyzikálnu chémiu na UPJŠ v Košiciach a Aristotle Uni. Thessaloniki (Mgr.). Titul PhD. získal v odbore fyzikálna metalurgia na Technickej univerzite v Košiciach. V súčasnosti je prodekanom pre výskum, inovácie a medzinárodné vzťahy na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, viceprezidentom Slovenskej asociácie povrchových úprav, členom Steel Advisory Group, RFCS, DG R&I, Unit D. 3 v Európskej komisii, člen skupiny Captech v Európskej obrannej agentúre, člen predsedníctva v Slovenskej batériovej aliancii SBaA a v Slovenskej národnej vodíkovej asociácii. Jeho výskum sa sústredí na vývoj nedeštruktívnych koróznych monitorovacích techník, expertízy havárií, koróziu progresívnych materiálov, nanomateriálov a nanobezpečnosť. Maroš je v súčasnosti vedúcim Korózneho laboratória vo Výskumnom centre progresívnych materiálov a technológií „Promatech“ (SAV). Spolu s poprednými slovenskými vedcami a Košickým samosprávnym krajom je lídrom Komplexnej strategickej štúdie zameranej na zistenie potenciálu vodíkových technológií v priemyselných odvetviach a vo vzdelávaní v regióne.