Národná Vodíková Asociácia Slovenska – Klaster


NVAS - Klaster je záujmové združenie právnických osôb založené v roku 2019. Činnosť klastra nadväzuje na aktivity Národnej Vodíkovej Asociácie Slovenska.

NVAS Klaster je členom European Cluster Collaboration Platform (ECCP). ECCP vzniklo z iniciatívy DG Grow Európskej komisie ako platforma pre prepájanie a výmenu informácií medzi klastrami v rámci EÚ ako vo svete. Členstvom v ECCP NVAS klaster získava možnosť nadviazania kontaktov, výmenu informácii s viac ako 1000 inovatívnymi klastrami v Európe, ako aj vo svete. Zároveň sa dostávame k databáze a informáciam o  projektoch riešených v rámci klastrov z rôznych programov EÚ.

 ČLENOVIA KLASTRA

 

Univerzity:
Technická univerzita Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Žilinská Univerzita v Žiline, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitúcie:
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Košický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Spoločne pre Skalicu
Výskumno-vývojové organizácie:
EkoSymbióza
Firmy:
Environ, HAPEVA, SynCo Group, SIGN, NAWITAS, IFT InForm Technologies, Probugas, Viesmann, Solárny Dom, TCX, DIVKO, Messer Tatragas, E-Group, Slovenské elektrárne, FARMA FRESH Slovakia, TATRAVAGÓNKA Poprad, CHEMOSVIT, AIR Products, Linde Gas, Bonett Slovakia, BCF ENERGY, VUJE, Muehlbauer Automation, JURKI-HAYTON, DIAMONDS ENERGY, TUV SUD SLOVAKIA, INTRAVIS, ELIS PLUS, SHELL Slovakia, Tomark, ORLEN Unipetrol Slovakia, Enery Slovakia, Nano Energies, Fuel Traders Corporation, Verejné prístavy, PPA CONTROLL, MATADOR HOLDING, Varexpress, Výskumný ústav zváračský, ECM ECO Monitoring, ESM-YZAMER energetické služby a monitoring, ENVIRAL, Veolia Energia Slovensko, PPKK distribúcia, E.I.C.Engineering inspection company, DALITRANS, Priemyselný park Štúrovo, Green Energy Holding, ZSE Energia, Trnava pre každého, HSH Group, FORTISCHEM, DUSLO, DALTON, Východočeské plynárenské strojírny, Wienerberger, ILF Consulting Engineers Austria, Green Power Investment, LOVIS plus, ALSTOM Czech Republic, U. S. Steel Košice SEPS, Železničná spoločnosť Slovensko

Vízia

 • Zintenzívniť transfer globálnych znalostí a skúseností v sektore vodíkového hospodárstva a zefektívniť tak uplatňovanie pokročilých a inovatívnych technologických riešení.
 • Zvýšiť cezhraničnú a regionálnu spoluprácu –  prechod na čistú energiu.

Aktivity

 • Reprezentovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k zahraničiu a zabezpečovanie zastupovania v medzinárodných orgánoch a organizáciách.
 • Vyhľadávanie a tvorba finančných zdrojov pre realizáciu aktivít jednotlivých členov.
 • Poskytovanie informácií o činnosti členov, o podmienkach realizácie ich aktivít pri zachovaní obchodného tajomstva. 
 • Vytvorenie databanky znalostí a informačného servisu pre členov v rôznych oblastiach jej činnosti.  
 • Organizovanie workshopov, konferencií, seminárov a spoločných stretnutí s cieľom výmeny informácií, skúseností a know how na Slovensku ako aj medzinárodne

Poslanie a ciele

 • Vytvoriť efektívnu platformu pre prepojenie, komunikáciu a spoluprácu jednotlivých členov klastra v oblasti vodíkových technológií.
 • Poskytnúť partnerom priestor na vzájomnú komunikáciu, spoluprácu pri riešení projektov a zavádzaní inovatívnych technologických riešení v oblasti vodíkového hospodárstva.
 • Vyhľadávať a spájať domáce a zahraničné organizácie s podobným zameraním na jednotlivé inovatívne projekty.
 • Presadzovanie a zastupovanie spoločných záujmov jednotlivých členov vo vzťahu k orgánom štátnej moci, štátnej správy.   

Digitálna platforma

Digitálna platforma slúži ako nástroj na efektívne dosahovanie cieľov klastra a zároveň tvorí pridanú hodnotu pre jednotlivých členov klastra, ako i partnerov. Cieľom klastra je prepojiť digitálnu platformu s podobnými iniciatívami v rámci krajín V4 a EÚ. 

Aktívne využívanie digitálnej platformy umožňuje:

 • Efektívne prepájanie zainteresovaných strán.
 • Rozšírenie spolupráce s partnerskými organizáciami.
 • Uľahčuje komunikáciu, zdieľanie znalostí a spoluprácu.
 • Prepojením domácich ako aj zahraničných odborníkov sa vytvára expertná databáza, ktorá zefektívni prácu na jednotlivých projektoch.
 • Efektívny nástroj na cezhraničnú spoluprácu a prenos know-how.