Národná Vodíková Asociácia Slovenska


NVAS je záujmové združenie právnických osôb založené v roku 2019. Činnosť klastra nadväzuje na aktivity Národnej Vodíkovej Asociácie Slovenska.

NVAS je členom European Cluster Collaboration Platform (ECCP). ECCP vzniklo z iniciatívy DG Grow Európskej komisie ako platforma pre prepájanie a výmenu informácií medzi klastrami v rámci EÚ ako vo svete. Členstvom v ECCP NVAS získava možnosť nadviazania kontaktov, výmenu informácii s viac ako 1000 inovatívnymi klastrami v Európe, ako aj vo svete. Zároveň sa dostávame k databáze a informáciam o  projektoch riešených v rámci klastrov z rôznych programov EÚ. NVAS je zároveň certifikovaným klastrom s bronzovým certifikátom excelentnosti zapojený do európskej organizácie klastrov.

 

 

 ČLENOVIA KLASTRA

 

Univerzity:
Technická univerzita v Košiciach, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská Univerzita v Žiline
Inštitúcie:
Košický samosprávny kraj, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Spoločne pre Skalicu, Trenčiansky samosprávny kraj, Vodíkové stredisko na Dunaji V4 HU
Výskumno-vývojové organizácie:
EkoSymbióza, Výskumný ústav zváračský
Firmy:
Air Products Slovakia, ALSTOM Czech Republic, Bonett Slovakia, Central Fluidsystems, DANFOSS, DAVOS trade - logistics, DIAMONDS ENERGY, DIVKO, Duslo, ECOHUB Technologies, E-Group, E.I.C.Engineering inspection company, ELIS plus, EMPARK, ENERTEC, Enery Slovakia, ENPECO, ENVIRAL, ENVIRON, ESM-YZAMER energetické služby a monitoring, eustream, EV-GP, FORTISCHEM, GasOil Technology, Green Energy Holding, Green Power Investment, HAPEVA, HSH Group, CHEMOSVIT, IFT InForm Technologies, ILF Consulting Engineers Austria GmbH, KADAS, Lansky, Ganzger, Jacko & Partner; Linde Gas, LOVIS plus, MATADOR HOLDING, Messer Tatragas, Muehlbauer Automation, Nawitas Development, ORLEN Unipetrol Slovakia, Priemyselný park Štúrovo, SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY, Siemens Energy, SIGN, Slovenské elektrárne, SOLARNY DOM, STATON, STILL SR, SynCo Group, TOMARK, TÜV SÜD Slovakia, U. S. Steel Košice, VAREXPRES, Veolia Energia Slovensko, Viessmann, VUJE, YOUR ENERGY SOLUTIONS, ZSE Energia

Vízia

 • Zintenzívniť transfer globálnych znalostí a skúseností v sektore vodíkového hospodárstva a zefektívniť tak uplatňovanie pokročilých a inovatívnych technologických riešení.
 • Zvýšiť cezhraničnú a regionálnu spoluprácu –  prechod na čistú energiu.

Aktivity

 • Reprezentovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k zahraničiu a zabezpečovanie zastupovania v medzinárodných orgánoch a organizáciách.
 • Vyhľadávanie a tvorba finančných zdrojov pre realizáciu aktivít jednotlivých členov.
 • Poskytovanie informácií o činnosti členov, o podmienkach realizácie ich aktivít pri zachovaní obchodného tajomstva. 
 • Vytvorenie databanky znalostí a informačného servisu pre členov v rôznych oblastiach jej činnosti.  
 • Organizovanie workshopov, konferencií, seminárov a spoločných stretnutí s cieľom výmeny informácií, skúseností a know how na Slovensku ako aj medzinárodne

Poslanie a ciele

 • Vytvoriť efektívnu platformu pre prepojenie, komunikáciu a spoluprácu jednotlivých členov klastra v oblasti vodíkových technológií.
 • Poskytnúť partnerom priestor na vzájomnú komunikáciu, spoluprácu pri riešení projektov a zavádzaní inovatívnych technologických riešení v oblasti vodíkového hospodárstva.
 • Vyhľadávať a spájať domáce a zahraničné organizácie s podobným zameraním na jednotlivé inovatívne projekty.
 • Presadzovanie a zastupovanie spoločných záujmov jednotlivých členov vo vzťahu k orgánom štátnej moci, štátnej správy.   

Digitálna platforma

Digitálna platforma slúži ako nástroj na efektívne dosahovanie cieľov klastra a zároveň tvorí pridanú hodnotu pre jednotlivých členov klastra, ako i partnerov. Cieľom klastra je prepojiť digitálnu platformu s podobnými iniciatívami v rámci krajín V4 a EÚ. 

Aktívne využívanie digitálnej platformy umožňuje:

 • Efektívne prepájanie zainteresovaných strán.
 • Rozšírenie spolupráce s partnerskými organizáciami.
 • Uľahčuje komunikáciu, zdieľanie znalostí a spoluprácu.
 • Prepojením domácich ako aj zahraničných odborníkov sa vytvára expertná databáza, ktorá zefektívni prácu na jednotlivých projektoch.
 • Efektívny nástroj na cezhraničnú spoluprácu a prenos know-how.