Členstvo


Prečo vstúpiť do Národnej vodíkovej
asociácie (NVAS)


Súkromný sektor

Čo môže súkromný sektor očakávať od členstva v Národnej vodíkovej asociácií

 1. Prostredníctvom zavedenia a využívania vodíkového hospodárstva podnik docieli zníženie výrobných nákladov
 2. Vytvorenie nových podnikateľských príležitosti napr.: vytvorenie nových obchodných vzťahov, rozšírenie výroby, možnosť využitia čerpania fondov z prostriedkov Európskej únie
 3. Vyššia možnosť konkurencieschopnosti
 4. Pozitívne PR


Akým spôsob je možné naplniť očakávania súkromného sektora

 1. Vytvorením prehľadného a perspektívneho legislatívneho prostredia pre zavádzanie vodíka v podmienkach Slovenskej republiky
 2. Podpornými schémami, ktoré pomôžu zavádzať vodíkové technológií do praxe.
 3. Akceptácia verejnosti a následne vytvorenie dopytu po ekologickejšom tovare a službách.
 4. Zabezpečovanie prístupu k informácie o možnosti čerpanie fondov z prostriedkov Európskej únie


Štátna sféra

Čo môže štátna sféra získať členstvom v Národnej vodíkovej asociácií

 1. Expertov z praxe, ktorí dokážu identifikovať technické a legislatívne bariéry pri zavádzaní novej legislatívy
 2. Identifikáciu a realizáciu prvých najvhodnejších projektov pre národne hospodárstvo
 3. Aktívnu spoluprácu súkromného a tretieho sektora pri príprave stratégie rozvoja vodíkového hospodárstva do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
 4. Cezhraniční spolupráca najmä krajín V4

Akým spôsob je možné naplniť očakávanie štátnej sféry

 1. Vytvorenie expertnej pracovnej skupiny
 2. Prístup k informácia a postupom pri príprave legislatívy z iných členských štátov.
 3. Pozitívne formovanie verejnej mienky v prospech bez uhlíkového hospodárstva
 4. Prispeje k budovaniu dôvery verejnosti v štátne inštitúcie


Veda a výskum

Čo môže oblasť vedy a výskumu získať členstvom v Národnej vodíkovej asociácií

 1. Vybrať pre Slovensko vhodné prioritné oblasti zavádzania vodíkových technológií
 2. Koordináciu medzi akademickou a výskumno –vývojovou základňou SR a jej previazanosť na prax
 3. Prepojenie medzi výskumnou sférou a súkromným sektorom.
 4. Možnosť čerpania fondov z EÚ a zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu

Akým spôsob je možné naplniť očakávania vedy a výskumu

 1. Aktívnym prístupom k možnosti čerpania fondov z EÚ a zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce
 2. Zavádzanie priamo inovatívnych riešení do praxe, prostredníctvom prepojenia na súkromný sektor
 3. Spolupráca pri tvorbe legislatívy a tým identifikácia legislatívnych a technických bariér