Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS)


Prispievame k transformácii slovenskej energetiky, priemyslu a dopravy na nízkouhlíkovú.

Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) vznikla v roku 2015 ako spoločná iniciatíva fyzických a právnických osôb s cieľom podporiť výskum, zavádzanie a využívanie nových technológií, ktoré aktívne využívajú vodík a palivové články.

Hlavné ciele:

 • Implementácia osvedčených postupov v rámci Slovenskej republiky, formovanie účinnej verejnej politiky a tvorba legislatívy
 • Byť prínosom pre svojich členov, pokiaľ ide o rýchle doručenie správ o regulačných rozhodnutiach, nových politikách a technológiách v oblasti vodíka a palivových článkov.
 • Prispievať k transformácií slovenskej energetiky, priemyslu a dopravy na nízkouhlíkovú.

NVAS vystupuje aj ako obchodné združenie, ktoré združuje zástupcov rôznych odvetví ako sú priemysel, či veda a výskum a tým vyvára predpoklady na rozvoj vzájomnej spolupráce.

Pre svojich členov tak ponúka možnosť budovania a zdieľania siete potencionálnych obchodných a odborných partnerov.

Národná vodiková asociácia je členom Hydrogen Europe a spolupracuje s Fuel Cell Joint Undertaking (spoločným podnikom pre palivové články a vodík - FCH JU), ktorý umožňuje verejno-súkromné partnerstvá na úrovni Európskej únie v oblasti priemyselného výskumu.

Spoločný podnik si pripravuje vlastný strategický výskumný program a financuje projekty vybrané na základe výziev na predkladanie návrhov, pričom sa uplatňujú pravidlá účasti horizontu. Výhodou takejto spolupráce je možnosť uchádzať sa o finančnú podporu v rámci programu Horizont 2020 s rozpočtom vo výške 1,33 miliardy EU.

Aktuálnym trendom v energetike je čoraz viac zvyšovať efektívnosť energetických procesov, aktívne hľadať nové zdroje a zároveň priniesť ekologicky prijateľné možnosti využitia.

Vodík môže poskytnúť odpovede na aktuálne otázky v oblasti energetiky medzi, ktoré patrí vyčerpateľnosť fosílnych palív, hľadanie novej vhodnej alternatívy ako paliva predovšetkým v oblasti dopravy, akumulácie elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a eliminácie vzniknutých skleníkových plynov. Vodík je teda možnosť, ktorá ponúka riešenie.

Hlavné oblasti pôsobenia:

 • Výskum a vývoj, vzdelávanie v oblasti vodíkových technológií
 • Budovanie pozitívnej verejnej mienky o vodíku medzi laickou verejnosťou
 • Podpora využitia technológií na báze vodíka v energetike doprave, priemysle a domácnostiach
 • Identifikácia vhodných podnikateľských modelov využitia vodíka v podmienkach Slovenska
 • Identifikácia bariér pre lepšiu integráciu vodíka do energetického systému Slovenska
 • Aktívne zapájanie sa do tvorby
 • Pripomienkovanie národných politík pre podporu a vodíka v súlade s európskou politikou
 • Podpora miest a regiónov v zavádzaní progresívnych a bez uhlíkových vodíkových technológií
 • Komunikácia s Európskou Komisiou a európskymi vodíkovými agentúrami s cieľom výmeny informácií a zapojenie sa do medzinárodných projektov
 • Spolupráca so spriaznenými asociáciami za účelom hľadania synergií a vzájomnej podpory pri modernizácií ekonomického sektora a posilnení environmentálneho cítenia obyvateľstva Slovenska

Hlavné oblasti pôsobenia:

 • Výskum a vývoj, vzdelávanie v oblasti vodíkových technológií
 • Budovanie pozitívnej verejnej mienky o vodíku medzi laickou verejnosťou
 • Podpora využitia technológií na báze vodíka v energetike doprave, priemysle a domácnostiach
 • Identifikácia vhodných podnikateľských modelov využitia vodíka v podmienkach Slovenska
 • Identifikácia bariér pre lepšiu integráciu vodíka do energetického systému Slovenska
 • Aktívne zapájanie sa do tvorby
 • Pripomienkovanie národných politík pre podporu a vodíka v súlade s európskou politikou
 • Podpora miest a regiónov v zavádzaní progresívnych a bez uhlíkových vodíkových technológií
 • Komunikácia s Európskou Komisiou a európskymi vodíkovými agentúrami s cieľom výmeny informácií a zapojenie sa do medzinárodných projektov
 • Spolupráca so spriaznenými asociáciami za účelom hľadania synergií a vzájomnej podpory pri modernizácií ekonomického sektora a posilnení environmentálneho cítenia obyvateľstva Slovenska

Výkonný výbor NVAS


PREDSEDA VÝKONNÉHO VÝBORU

Mgr. Ján Weiterschütz, MSc.


Pôsobí ako predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska od júna 2021. Je absolventom Technickej univerzity vo Viedni v odbore Renewable Energy Systems. Má skúsenosti s prípravou, realizáciou a riadením projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Jeho cieľom je využiť nadobudnuté poznatky a skúsenosti a aktívne prispieť k vybudovaniu národného vodíkového ekosystému pre zmiernenie klimatickej zmeny, zvýšenie energetickej bezpečnosti štátu a stabilizáciu cien energií.

Jeho snahou je pomôcť vytvoriť nové podnikateľské príležitosti a pracovné pozície v rodiacom sa vodíkovom odvetví národného hospodárstva. Za podpory medzinárodných vodíkových agentúr zabezpečuje

transfer znalostí a skúseností pre úspešné vybudovanie a udržateľné prevádzkovanie vznikajúcich vodíkových údolí. Participoval na príprave Národnej vodíkovej stratégie, v súčasnosti pracuje na príprave Akčného plánu s pozície poradcu ministra hospodárstva pre otázky vodíka v rámci transformácie Slovenska na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť.

Spolupracuje so zástupcami priemyslu, samospráv, tretieho sektora, vedy a výskumu na identifikácii bariér brániacich zavádzaniu vodíkových technológií do praxe. Pracuje na úprave strategických, legislatívnych a regulačných dokumentov, aby sa jeho plány pretavili do reality a Slovensko sa stalo lepším miestom pre život.

ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU

Ing. Peter Hegeduš


Je členom výkonného výboru od roku 2018. Má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia, prípravy, realizácie a prevádzky viacerých projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie na Slovensku ako aj v zahraničí. Je spoluzakladateľom a výkonným členom viacerých asociácií združujúcich záujmové osoby vo vybranom druhu obnoviteľných zdrojov energie. Vo svojej praxi má skúsenosti s vytváraním, pripomienkovaním a tvorbou legislatívnych noriem a stratégií na Slovensku.

Ing. Samuel Babjak


Je zakladateľom Národnej vodíkovej asociácie s dlhoročnou praxou v oblasti vytvárania podnikateľských štruktúr, rozvíjania nových aktivít a projektov a zavádzania nových technológií na trh. V rámci svojich aktivít pôsobí v oblastiach produkcie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energií, smart riešení a nových technológií v doprave a preprave ľudí a tovaru, budovania prevádzky a údržby infraštruktúry a využitia najmodernejších postupov a technológií v poľnohospodárstve.

Ing. Peter Blaškovitš


Peter Blaškovitš je členom výkonného výboru NVAS od roku 2021, v súčasnosti ako nominant VUJE, a.s. a zástupca veľkých firiem. Bol generálnym riaditeľom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), kde zastrešoval široké spektrum aktivít od projektov zameraných na inovatívne riešenia, energetickú efektívnosť až po využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

 

Ing. Lukáš Zendulka, PhD.


Lukáš Zendulka je členom výkonného výboru NVAS od roku 2022 ako zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Vo svojej práci sa venuje aktivitám na zvyšovanie povedomia verejnosti o nízkouhlíkových stratégiách, energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie, vrátane využívania vodíka a súvisiacich technológií. Čítať viac