Klaster

Národná Vodíková Asociácia Slovenska – Klaster je záujmové združenie právnických osôb založené v roku 2019. Činnosť klastra nadväzuje na aktivity Národnej Vodíkovej Asociácie Slovenska.

NVAS Klaster je členom European Cluster Collaboration Platform (ECCP). ECCP vzniklo z iniciatívy DG Grow Európskej komisie ako platforma pre prepájanie a výmenu informácií medzi klastrami v rámci EÚ ako vo svete. Členstvom v ECCP NVAS klaster získava možnosť nadviazania kontaktov, výmenu informácii s viac ako 1000 inovatívnymi klastrami v Európe, ako aj vo svete. Zároveň sa dostávame k databáze a informáciam o  projektoch riešených v rámci klastrov z rôznych programov EÚ.

Hlavnou úlohou klastra je vytvorenie platformy na prepájanie jednotlivých účastníkov (stakeholdrov) zaoberajúcich sa vodíkovými technológiami v konkrétnych projektoch týkajúcich sa výroby, distribúcie, skladovania a využitia vodíka. V projektoch zaradených do klastrovej organizácie budú vzhľadom k povahe vodíka, ktorý prepája rôzne sektory priemyslu, zahrnutí partneri z priemyslu, výskumu a vývoja, miest a obcí a regionálnych združení, štátnej a verejnej správy, ako aj vzdelávacie inštitúcie a iné odborné a záujmové združenia.

Všetci riadni členovia NVAS sa automaticky stávajú aj členmi NVAS – Klaster a majú možnosť participovať na projektoch zaradených do Klastrovej organizácie. Pre jednotlivé projekty budú participujúci aj špecifickí členovia, ktorí sa budú zúčastňovať spoločných aktivít pre konkrétny projekt. Výsledkom aktivít NVAS – Klastra budú konkrétne projektové zámery, dokumenty, publikácie, technické a finančné odporúčania a návrhy týkajúce sa výskumu a vývoja a implementácie vodíka a vodíkových technológií.

ČLENOVIA KLASTRA

Univerzity:

Technická univerzita Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Žilinská Univerzita v Žiline, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Inštitúcie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Košický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Spoločne pre Skalicu

Výskumno-vývojové organizácie:

EkoSymbióza

Firmy:

Environ, HAPEVA, SynCo Group, SIGN, NAWITAS, IFT InForm Technologies, Probugas, Viesmann, Solárny Dom, TCX, DIVKO, Messer Tatragas, E-Group, Slovenské elektrárne, FARMA FRESH Slovakia, TATRAVAGÓNKA Poprad, CHEMOSVIT, AIR Products, Linde Gas, Bonett Slovakia, BCF ENERGY, VUJE, Muehlbauer Automation, JURKI-HAYTON, DIAMONDS ENERGY, TUV SUD SLOVAKIA, INTRAVIS, ELIS PLUS, SHELL Slovakia, Tomark, ORLEN Unipetrol Slovakia, Enery Slovakia, Nano Energies, Fuel Traders Corporation, Verejné prístavy, PPA CONTROLL, MATADOR HOLDING, Varexpress, Výskumný ústav zváračský, ECM ECO Monitoring, ESM-YZAMER energetické služby a monitoring, ENVIRAL, Veolia Energia Slovensko, PPKK distribúcia, E.I.C.Engineering inspection company, DALITRANS, Priemyselný park Štúrovo, Green Energy Holding, ZSE Energia, Trnava pre každého, HSH Group, FORTISCHEM, DUSLO, DALTON, Východočeské plynárenské strojírny

SEPS, Železničná spoločnosť Slovensko

Vízia

 • Zintenzívniť transfer globálnych znalostí a skúseností v sektore vodíkového hospodárstva a zefektívniť tak uplatňovanie pokročilých a inovatívnych technologických riešení.
 • Zvýšiť cezhraničnú a regionálnu spoluprácu –  prechod na čistú energiu.

Poslanie a ciele

 • Vytvoriť efektívnu platformu pre prepojenie, komunikáciu a spoluprácu jednotlivých členov klastra v oblasti vodíkových technológií.
 • Poskytnúť partnerom priestor na vzájomnú komunikáciu, spoluprácu pri riešení projektov a zavádzaní inovatívnych technologických riešení v oblasti vodíkového hospodárstva.
 • Vyhľadávať a spájať domáce a zahraničné organizácie s podobným zameraním na jednotlivé inovatívne projekty.
 • Presadzovanie a zastupovanie spoločných záujmov jednotlivých členov vo vzťahu k orgánom štátnej moci, štátnej správy.   

Aktivity

 • Reprezentovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k zahraničiu a zabezpečovanie zastupovania v medzinárodných orgánoch a organizáciách.
 • Vyhľadávanie a tvorba finančných zdrojov pre realizáciu aktivít jednotlivých členov.
 • Poskytovanie informácií o činnosti členov, o podmienkach realizácie ich aktivít pri zachovaní obchodného tajomstva. 
 • Vytvorenie databanky znalostí a informačného servisu pre členov v rôznych oblastiach jej činnosti.  
 • Organizovanie workshopov, konferencií, seminárov a spoločných stretnutí s cieľom výmeny informácií, skúseností a know how na Slovensku ako aj medzinárodne

Digitálna platforma

Digitálna platforma slúži ako nástroj na efektívne dosahovanie cieľov klastra a zároveň tvorí pridanú hodnotu pre jednotlivých členov klastra, ako i partnerov. Cieľom klastra je prepojiť digitálnu platformu s podobnými iniciatívami v rámci krajín V4 a EÚ. 

Aktívne využívanie digitálnej platformy umožňuje:

 • Efektívne prepájanie zainteresovaných strán.
 • Rozšírenie spolupráce s partnerskými organizáciami.
 • Uľahčuje komunikáciu, zdieľanie znalostí a spoluprácu.
 • Prepojením domácich ako aj zahraničných odborníkov sa vytvára expertná databáza, ktorá zefektívni prácu na jednotlivých projektoch.
 • Efektívny nástroj na cezhraničnú spoluprácu a prenos know-how.