Klaster

Národná Vodíková Asociácia Slovenska – Klaster je novo založený Klaster, bol založený v roku 2019. NVAS – Klaster je záujmové združenie právnických osôb. Činnosť klastra nadväzuje na aktivity Národnej Vodíkovej asociácie Slovenska.

NVAS Klaster je členom European Cluster Collaboration Platform (ECCP). ECCP vzniklo z iniciatívy DG Grow Európskej komisie ako platforma pre prepájanie a výmenu informácií medzi klastrami v rámci EÚ ako vo svete. Členstvom v ECCP NVAS klaster získavame možnosť nadviazania kontaktov, výmenu informácii s viac ako 1000 inovatívnymi klastrami v Európe ako aj vo svete. Zároveň sa dostávame k databáze a informáciam o  projektoch riešených v rámci klastrov z rôznych programov EÚ.

Hlavnou úlohou klastra je vytvorenie platformy na prepájanie jednotlivých účastníkov (stakeholdrov) zaoberajúcich sa vodíkovými technológiami v konkrétnych projektoch týkajúcich sa výroby, distribúcie, skladovania a využitia vodíka. V  projektoch zaradených do klastrovej organizácie budú vzhľadom k povahe vodíka, ktorý prepája rôzne sektory priemyslu, zahrnutý partneri z priemyslu, výskumu a vývoja, miest a obcí a regionálnych združení, štátnej a verejnej správy ako aj vzdelávacie inštitúcie a iné odborné a záujmové združenia.

Všetci riadny členovia Národnej Vodíkovej Asociácie Slovenska sa automaticky stávajú aj členmi NVAS – Klaster a majú možnosť participovať na projektoch zaradených do Klastrovej organizácie. Pre jednotlivé projekty budú participujúci aj špecifický členovia, ktorí sa budú zúčastňovať spoločných aktivít pre konkrétny projekt. Výsledkom aktivít NVAS – Klastra budú konkrétne projektové zámery, dokumenty, publikácie, technické a finančné odporúčania a návrhy týkajúce sa výskumu a vývoja a implementácie vodíka a vodíkových technológií

ČLENOVIA KLASTRA

Univerzity:

Technická univerzita Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Inštitúcie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SEIA)

Výskumno-vývojové organizácie:

EkoSymbióza

Firmy:

Environ, HAPEVA, SynCo Group, SIGN, NAWITAS, IFT InForm Technologies, Probugas, InoBat, Viesmann, Solárny Dom, TCX, DIVKO, Messer Tatragas, E-Group, Slovenské elektrárne, FARMA FRESH Slovakia, TATRAVAGÓNKA Poprad, Eurowind Energy, CHEMOSVIT, AIR Products, Linde Gas, Auguste Cryogenics Slovakia, Bonett Slovakia

Duslo, SEPS, Železničná spoločnosť Slovensko, Eurowind Energy

Vízia

Víziou klastra je zintenzívniť transfer cudzích respektíve globálnych znalostí  a skúseností v sektore vodíkového hospodárstva tak, aby tieto znalosti a skúsenosti mohli umožniť a zefektívniť  uplatňovanie  pokročilých a inovatívnych technológií a technologických riešení. Zvýšená cezhraničná  a regionálna spolupráca pomôže dosiahnuť výhody prechodu na čistú energiu.

Poslanie

Hlavným poslaním klastra je vytvorenie efektívnej platformy pre prepojenie, komunikáciu  a spoluprácu  jednotlivých členov klastra v oblasti vodíkových technológií. Medzi jednotlivých členov klastra patria podnikateľská sféra, taktiež aj partneri zo štátnej a verejnej správy ako aj výskumné , vývojové a vzdelávacie inštitúcie. Cieľom klastra je poskytnúť týmto partnerom adekvátny priestor na vzájomnú komunikáciu , spoluprácu pri riešení projektov a zavádzaní inovatívnych technologických riešení v oblasti vodíkového hospodárstva. Okrem iného, klaster vyhľadáva a spája domáce a zahraničné organizácie s podobným zameraním na jednotlivé inovatívne projekty.

Ciele a aktivity

Reprezentovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k zahraničiu a zabezpečovanie zastupovania v medzinárodných orgánoch a organizáciách.

Presadzovanie a zastupovanie spoločných záujmov jednotlivých členov vo vzťahu k orgánom štátnej moci, štátnej správy

Vyhľadávanie a tvorba finančných zdrojov pre realizáciu aktivít jednotlivých členov.

Vytváranie efektívnej komunikačnej platformy medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektami a zahraničnými partnermi.

Poskytovanie informácií o činnosti členov, o podmienkach realizácie ich aktivít pri zachovaní obchodného tajomstva.

Vytvorenie databanky znalostí a informačného servisu pre členov v rôznych oblastiach jej činnosti. 

Organizovanie workshopov, konferencií, seminárov a spoločných stretnutí s cieľom výmeny informácií, skúseností a know how na Slovnesku ako aj medzinárodne

Digitálna platforma

Jedným zo špecifických cieľov klastrovej stratégie je vytvorenie a plnohodnotné využívanie  špecializovanej digitálnej platformy, ako nástroja na efektívne dosahovanie cieľov klastra. Takáto platforma zároveň tvorí aj pridanú hodnotu pre jednotlivých členov klastra ako i partnerov. Aktívne využívanie digitálnej platformy umožní efektívne prepájanie  zainteresovaných strán v rámci zoskupenia, ako aj k rozšírenie spolupráce s partnerskými organizáciami. Cieľom platformy bude uľahčiť komunikáciu, zdieľanie  znalostí a spoluprácu. Prepojením domácich ako aj zahraničných odborníkov  sa vytvorí expertná databáza, ktorá zefektívni prácu na jednotlivých projektoch. Cieľom klastra je prepojiť digitálnu platformu s podobnými iniciatívami v rámci  krajín V4 a Európskou úniou. Táto digitálna platforma má slúžiť ako efektívny nástroj na  cezhraničnú spoluprácu a prenos know-how.