Klaster

Národná Vodíková Asociácia Slovenska – Klaster je novo založený Klaster, bol založený v roku 2019. NVAS – Klaster je záujmové združenie právnických osôb. Činnosť klastra nadväzuje na aktivity Národnej Vodíkovej asociácie Slovenska.

NVAS Klaster je členom European Cluster Collaboration Platform (ECCP). ECCP vzniklo z iniciatívy DG Grow Európskej komisie ako platforma pre prepájanie a výmenu informácií medzi klastrami v rámci EÚ ako vo svete. Členstvom v ECCP NVAS klaster získavame možnosť nadviazania kontaktov, výmenu informácii s viac ako 1000 inovatívnymi klastrami v Európe ako aj vo svete. Zároveň sa dostávame k databáze a informáciam o  projektoch riešených v rámci klastrov z rôznych programov EÚ.

Hlavnou úlohou klastra je vytvorenie platformy na prepájanie jednotlivých účastníkov (stakeholdrov) zaoberajúcich sa vodíkovými technológiami v konkrétnych projektoch týkajúcich sa výroby, distribúcie, skladovania a využitia vodíka. V  projektoch zaradených do klastrovej organizácie budú vzhľadom k povahe vodíka, ktorý prepája rôzne sektory priemyslu, zahrnutý partneri z priemyslu, výskumu a vývoja, miest a obcí a regionálnych združení, štátnej a verejnej správy ako aj vzdelávacie inštitúcie a iné odborné a záujmové združenia.

Všetci riadny členovia Národnej Vodíkovej Asociácie Slovenska sa automaticky stávajú aj členmi NVAS – Klaster a majú možnosť participovať na projektoch zaradených do Klastrovej organizácie. Pre jednotlivé projekty budú participujúci aj špecifický členovia, ktorí sa budú zúčastňovať spoločných aktivít pre konkrétny projekt. Výsledkom aktivít NVAS – Klastra budú konkrétne projektové zámery, dokumenty, publikácie, technické a finančné odporúčania a návrhy týkajúce sa výskumu a vývoja a implementácie vodíka a vodíkových technológií

ČLENOVIA KLASTRA

Univerzity:

Technická univerzita Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Inštitúcie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SEIA)

Výskumno-vývojové organizácie:

EkoSymbióza

Firmy:

Environ, HAPEVA, SynCo Group, NAWITAS, IFT InForm Technologies, Probugas, InoBat, Viesmann, Solárny Dom, TCX, DIVKO, Messer Tatragas, E-Group, Slovenské elektrárne, FARMA FRESH Slovakia, TATRAVAGÓNKA

Duslo, SEPS, Železničná spoločnosť Slovensko, Eurowind Energy

Vízia

Víziou klastra je zintenzívniť transfer cudzích respektíve globálnych znalostí  a skúseností v sektore vodíkového hospodárstva tak, aby tieto znalosti a skúsenosti mohli umožniť a zefektívniť  uplatňovanie  pokročilých a inovatívnych technológií a technologických riešení. Zvýšená cezhraničná  a regionálna spolupráca pomôže dosiahnuť výhody prechodu na čistú energiu.

Poslanie

Hlavným poslaním klastra je vytvorenie efektívnej platformy pre prepojenie, komunikáciu  a spoluprácu  jednotlivých členov klastra v oblasti vodíkových technológií. Medzi jednotlivých členov klastra patria podnikateľská sféra, taktiež aj partneri zo štátnej a verejnej správy ako aj výskumné , vývojové a vzdelávacie inštitúcie. Cieľom klastra je poskytnúť týmto partnerom adekvátny priestor na vzájomnú komunikáciu , spoluprácu pri riešení projektov a zavádzaní inovatívnych technologických riešení v oblasti vodíkového hospodárstva. Okrem iného, klaster vyhľadáva a spája domáce a zahraničné organizácie s podobným zameraním na jednotlivé inovatívne projekty.

Ciele a aktivity

Reprezentovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k zahraničiu a zabezpečovanie zastupovania v medzinárodných orgánoch a organizáciách.

Presadzovanie a zastupovanie spoločných záujmov jednotlivých členov vo vzťahu k orgánom štátnej moci, štátnej správy

Vyhľadávanie a tvorba finančných zdrojov pre realizáciu aktivít jednotlivých členov.

Vytváranie efektívnej komunikačnej platformy medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektami a zahraničnými partnermi.

Poskytovanie informácií o činnosti členov, o podmienkach realizácie ich aktivít pri zachovaní obchodného tajomstva.

Vytvorenie databanky znalostí a informačného servisu pre členov v rôznych oblastiach jej činnosti. 

Organizovanie workshopov, konferencií, seminárov a spoločných stretnutí s cieľom výmeny informácií, skúseností a know how na Slovnesku ako aj medzinárodne

Digitálna platforma

Jedným zo špecifických cieľov klastrovej stratégie je vytvorenie a plnohodnotné využívanie  špecializovanej digitálnej platformy, ako nástroja na efektívne dosahovanie cieľov klastra. Takáto platforma zároveň tvorí aj pridanú hodnotu pre jednotlivých členov klastra ako i partnerov. Aktívne využívanie digitálnej platformy umožní efektívne prepájanie  zainteresovaných strán v rámci zoskupenia, ako aj k rozšírenie spolupráce s partnerskými organizáciami. Cieľom platformy bude uľahčiť komunikáciu, zdieľanie  znalostí a spoluprácu. Prepojením domácich ako aj zahraničných odborníkov  sa vytvorí expertná databáza, ktorá zefektívni prácu na jednotlivých projektoch. Cieľom klastra je prepojiť digitálnu platformu s podobnými iniciatívami v rámci  krajín V4 a Európskou úniou. Táto digitálna platforma má slúžiť ako efektívny nástroj na  cezhraničnú spoluprácu a prenos know-how.