Klaster

Národná Vodíková Asociácia Slovenska – Klaster je novo založený Klaster, bol založený v roku 2019. NVAS – Klaster je záujmové združenie právnických osôb. Činnosť klastra nadväzuje na aktivity Národnej Vodíkovej asociácie Slovenska.

Hlavnou úlohou klastra je vytvorenie platformy na prepájanie jednotlivých účastníkov (stakeholdrov) zaoberajúcich sa vodíkovými technológiami v konkrétnych projektoch týkajúcich sa výroby, distribúcie, skladovania a využitia vodíka. V  projektoch zaradených do klastrovej organizácie budú vzhľadom k povahe vodíka, ktorý prepája rôzne sektory priemyslu, zahrnutý partneri z priemyslu, výskumu a vývoja, miest a obcí a regionálnych združení, štátnej a verejnej správy ako aj vzdelávacie inštitúcie a iné odborné a záujmové združenia.

Všetci riadny členovia Národnej Vodíkovej Asociácie Slovenska sa automaticky stávajú aj členmi NVAS – Klaster a majú možnosť participovať na projektoch zaradených do Klastrovej organizácie. Pre jednotlivé projekty budú participujúci aj špecifický členovia, ktorí sa budú zúčastňovať spoločných aktivít pre konkrétny projekt. Výsledkom aktivít NVAS – Klastra budú konkrétne projektové zámery, dokumenty, publikácie, technické a finančné odporúčania a návrhy týkajúce sa výskumu a vývoja a implementácie vodíka a vodíkových technológií

Úlohou klastra je poskytovať všetkým účastníkov jednotlivých projektov efektívne nástroje na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu: